นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายวิธีการ โรงแรมฮ็อป อินน์ (บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด บริษัท ทวีทรัพย์อนันต์ จำกัด  Erawan Philippines, Inc. และบริษัทในเครือ)  (“บริษัท” “เอราวัณ” “เรา” หรือ “ของเรา”) ซึ่งแต่ละบริษัทได้ดำเนินธุรกิจและมีความรับผิดแยกต่างหากจากกันสำหรับการควบคุมและการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าบุคคลหรือผู้ติดต่อของลูกค้า (ในกรณีที่เป็นลูกค้าองค์กร) และบุคคลใดๆที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลมา (“ท่าน”) และแจ้งท่านถึงสิทธิในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายแนวทางปฏิบัติของ เอราวัณ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากช่องทางดังต่อไปนี้

 • จากบริษัทในเครือ เอราวัณ
 • จากโรงแรมในธุรกิจแฟรนไชส์และพาร์ทเนอร์
 • ผ่านเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยเราซึ่งท่านได้ใช้เพื่อเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และเว็บไซต์อื่นๆซึ่งบริษัท  ในเครือ โรงแรมในธุรกิจแฟรนไชส์และพาร์ทเนอร์และผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (เช่น เว็บไซต์รับจองห้องพัก  ผู้ให้บริการการนำเที่ยว หรือคณะท่องเที่ยว) ควบคุมหรือเป็นเจ้าของ
 • ผ่านซอฟท์แวร์แอปพลิเคชันซึ่งเข้าถึงได้ที่ดำเนินการโดยโรงแรมในธุรกิจพาร์ทเนอร์และผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อใช้งานบนหรือผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ เช่น แอปพลิเคชัน LINE  CHATBOT Facebook เป็นต้น
 • เมื่อท่านติดต่อหรือเข้าพักในฐานะแขกของหนึ่งในโรงแรมของเราหรือผ่านช่องทางติดต่อออฟไลน์ เช่น กิจกรรมโปรโมชั่น
 • เมื่อท่านติดต่อเราสำหรับบริการเช่าพื้นที่สำนักงานและพื้นที่ร้านค้า พื้นที่ห้องเก็บของ พื้นที่ย่อย และพื้นที่สื่อโฆษณา(รวมถึงป้ายโฆษณา)
 • ผ่านรูปแบบการติดต่อและปฏิสัมพันธ์กับเรา (เช่น ผ่านตัวแทนขาย หรือศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์) และ
 • ช่องทางอื่นใดซึ่งท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนท่านได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ที่ท่านมอบให้เรา โดยสมัครใจเมื่อท่านติดต่อเราไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ เช่น โดยด้วยวาจา เป็นหนังสือ หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ระบุด้านล่าง

“ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจำแนกประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคล  ที่มีความละเอียดอ่อน โดยเรา จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ที่มีความละเอียดอ่อน เมื่อเราได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

โดยเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลระบุตัวตน และข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล ประวัติการศึกษา ที่อยู่ที่ทำงาน รายได้ เงินเดือน ข้อมูลประกันภัย ข้อมูลที่ระบุตัวตนที่ออกโดยทางราชการ เช่น (เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร) ลายมือชื่อ ข้อมูลสำเนาทะเบียนบ้าน ข้อมูลของคนเข้าเมือง ข้อมูลหนังสือเดินทาง และวีซ่า ที่อยู่ไปรษณีย์ ที่อยู่จัดส่ง ที่อยู่สำหรับชำระเงิน ข้อมูลของผู้ติดต่อของท่าน (เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลสัญญาจากการโต้ตอบสื่อสาร (เช่น การโต้ตอบเป็นหนังสือ))
 2. ข้อมูลผู้เข้าพัก เช่น จำนวนผู้เข้าพัก จำนวนห้อง แผนการเดินทาง ข้อมูลการจองในอดีต วันที่เข้า-ออกจากการพัก ที่โรงแรม หรือวันที่ยกเลิกการเข้าพัก ความชอบของแขกผู้เข้าพัก ข้อซักถามหรือความคิดเห็นและข้อมูลอื่นๆ เช่น ความสนใจ กิจกรรมที่สนใจ หรือตัวเลือกอาหารหรือเครื่องดื่มที่สนใจ บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับท่าน ที่ท่านแนะนำเราหรือที่เราทราบในระหว่างการเข้าพักของท่าน
 3. ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต บัตรเดบิต ประเภทของบัตร รอบตัดบัญชี รายละเอียดบัญชีธนาคาร บันทึกและประวัติการชำระเงิน
 4. ข้อมูลโซเชียลมีเดีย เช่น บัญชีเข้าใช้โซเชียลมีเดีย หรือ รายละเอียดที่ปรากฎบนบัญชีหรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของท่าน
 5. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสะสมคะแนน เช่น ข้อมูลบัญชีโปรแกรมสะสมคะแนน หมายเลขบัตรสมาชิก จำนวนแต้มสะสม ข้อมูลวันที่ออกและวันหมดอายุของบัตรเครดิต หมายเลขสมาชิก ประเภทสมาชิก ประเภทลูกค้า วันและเดือนที่เข้าร่วมหรือสมัครสมาชิก ระยะเวลาการเป็นสมาชิก บัญชีธนาคารและรายละเอียดการชำระเงิน ข้อมูลการสมัครผลิตภัณฑ์และบริการ (เช่น การสมัครสมาชิก หรือการสมัครประกันภัย) ข้อมูลบัตรชำระเงินประเภทแบรนด์พันธมิตร (co-branded payment cards) โปรแกรมท่องเที่ยวของพันธมิตรทางธุรกิจ บัญชีโซเชียลมีเดียที่เชื่อมต่อเข้ากับโปรแกรมสะสมคะแนน
 6. ข้อมูลที่เก็บจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) คุกกี้ ข้อมูลที่อยู่การควบคุมการเข้าใช้งานสื่อกลาง (Media Access Control) ล็อก (Log) รหัสอุปกรณ์ รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ ข้อมูลการเชื่อมต่อ เครือข่าย ข้อมูลการเข้าถึง วันและเวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของเรา ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา รายละเอียดเบราว์เซอร์ (Browser) ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ (Plug-In Browser) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ ข้อมูลการจราจรทางเว็บไซต์ (เช่น เนื้อหาที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิ๊กเพื่อดู และข้อมูลอื่นๆ)
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า และข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา
 8. ข้อมูลโพรไฟล์ เช่น ชื่อบัญชีและรหัสผ่าน ข้อมูลโพรไฟล์และรูปภาพ ประวัติการสั่งซื้อ ประวัติการสั่งจองบริการ รายละเอียดทางการเงิน ความสนใจ ความชอบ ความคิดเห็นและผลสำรวจ ข้อมูลสำรวจความพึงพอใจ การปฏิสัมพันธ์ผ่านโซเชียลมีเดีย รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ การใช้รหัสโปรโมชั่นหรือส่วนลดต่างๆ คำอธิบายการสั่งซื้อ ข้อมูลบริการลูกค้า การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งงานนิทรรศการ มหกรรมของเรา การฟ้องร้องคดี การทดลอง และการจำลองการรับบริการ
 9. ข้อมูลช่องทางการตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น ข้อมูลที่ท่านได้ให้เราผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม แบบสำรวจ การแข่งขัน และกิจกรรมโปรโมชั่นต่างๆ
 10. ข้อมูลสมาชิกในครอบครัวและบุคคลที่เดินทางมาด้วย เช่น ชื่อและอายุบุตรของท่าน
 11. ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เช่น ภาพ และวิดิโอจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และ ระบบอินเทอร์เน็ต ที่ถูกบันทึกในพื้นที่ของเรา
 12. ข้อมูลความชอบของแขกผู้เข้าพัก เช่น การพักในชั้นที่สูงหรือชั้นล่าง ห้องพักสามารถสูบบุหรี่ได้ หรือพักในชั้นสำหรับผู้หญิง อาหารและเครื่องดื่มที่ชอบ จัดให้มีหนังสือพิมพ์ และประเภทของหมอน ข้อซักถามและความคิดเห็นและข้อมูลอื่นๆ เช่น ความชอบ กิจกรรม หรือตัวเลือกอาหารหรือเครื่องดื่ม บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับท่าน ที่ท่านแนะนำเรา หรือที่เรารับรู้ระหว่างการเข้าพักของท่าน
 13. ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท (สำหรับลูกค้าองค์กร) รายงานจากสถานีตำรวจ (สำหรับผู้เช่าพื้นที่สำนักงาน) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับเรา เช่น ลายมือชื่อ และการโต้ตอบสื่อสารกับเรา
 14. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลสุขภาพ (ภูมิแพ้) ข้อมูลความพิการ (เช่น พิการทางการได้ยิน การเคลื่อนไหว ทางสายตา หรือต้องการรถเข็นคนพิการ) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนจากเอกสารระบุตัวตนต่างๆ (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์) ข้อมูลศาสนา

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดๆ แก่เรา หรือผู้ให้บริการของเรา เช่น เมื่อท่านจองห้องพักสำหรับบุคคลอื่น โปรดแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือ ได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น หรืออาศัยฐานทางกฎหมายอื่น

 

2. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายที่เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เว้นแต่ในบางกรณีโดยเฉพาะที่เราต้องอาศัยฐานความยินยอมของท่าน เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัย (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย    ของเราและของบุคคลภายนอก โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญสมดุลกับผลประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ และ/หรือ (6) เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

2.1. วัตถุประสงค์ที่เราดำเนินการโดยต้องขอความยินยอมจากท่าน

เราอาจอาศัยความยินยอมของท่านในการ

 1. การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เพื่อทำการตลาด การติดต่อสื่อสาร การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสารและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการโดยเรา บริษัทในกลุ่มของ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป และ/หรือบุคคลภายนอกที่เราไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้
 2. วัตถุประสงค์ต่างๆ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากท่าน โดยวัตถุประสงค์ต่างๆ ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน มีดังต่อไปนี้
  1. ข้อมูลสุขภาพ (เช่น ภูมิแพ้) เพื่อจัดให้มีการอำนวยความสะดวกสบายอย่างเหมาะสมและให้บริการแก่ลูกค้าหรือแขกผู้เข้าพักโรงแรมของเรา (เช่น เพื่อป้องกันภูมิแพ้ฝุ่นหรืออาหาร) และเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการบริหารการบันทึกข้อมูลของลูกค้าหรือแขกผู้เข้าพักโรงแรม
  2. ข้อมูลความพิการ (เช่น พิการทางการได้ยิน การเคลื่อนไหว ทางสายตา หรือต้องการรถเข็นคนพิการ) เพื่อจัดให้มีการอำนวยความสะดวกสบายอย่างเหมาะสมและให้บริการแก่ลูกค้าหรือแขกผู้เข้าพักโรงแรมของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการบริหารการบันทึกข้อมูลของลูกค้าหรือแขกผู้เข้าพักโรงแรม
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนจากเอกสารระบุตัวตนต่างๆ (เช่น ศาสนา เชื้อชาติ และเผ่าพันธุ์) เพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุและยืนยันตัวบุคคล
  4. ข้อมูลศาสนาเพื่อจัดให้มีการอำนวยความสะดวกสบายอย่างเหมาะสมและให้บริการแก่ลูกค้าหรือแขกผู้เข้าพักโรงแรมของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการบริหารการบันทึกข้อมูลของลูกค้าหรือแขกผู้เข้าพักโรงแรม
  5. ข้อมูลชีวภาพ (เช่น การจดจำใบหน้า) เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัย

หากเราอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิในการถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทางอีเมล  dpo@theerawan.com โดยการถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบกับต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ

กรณีที่ท่านได้ให้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาเอกสารระบุตัวตนซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์และหมู่โลหิต รวมอยู่ด้วยนั้น โดยทั่วไปแล้ว โรงแรม ฮ็อป อินน์ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์และหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารแสดงตนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารแสดงตนให้แก่ บริษัทฯ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษทัฯ ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หาก บริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น 

2.2. วัตถุประสงค์ที่เราดำเนินการโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆ

เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 1. เพื่อมอบบริการตามที่ท่านร้องขอ เช่น ไม่ว่าบริการนั้นจะเป็นบริการโรงแรมของเรา หรือ บริการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน โดยรวมถึง การอำนวยความสะดวกแก่การจองห้องพักของแขกของเรา การรับประกันและยืนยันการจองและการเข้าพัก การระบุและยืนยันตัวตนของท่าน การตอบคำร้องขอบริการและข้อซักถามของลูกค้า การจัดทำใบเสนอราคา (quotation) การออกใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ การคืนเงิน และการชำระเงิน การให้บริการแก่ท่าน     ตามความชอบของท่าน เข้าทำสัญญาเช่ากับลูกค้าผู้เช่าพื้นที่สำนักงาน และดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึง การคืนและการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อดำเนินการ เพื่อติดตาม และเพื่อบริหารเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเราเพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทำงานได้อย่างปกติ มีประสิทธิภาพ และมั่นคงปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเข้าชมเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา เพื่อพัฒนาแผนผังและเนื้อหาของเว็บไซต์และแพลตฟอร์มของเรา
 2. การตลาดและการติดต่อสื่อสาร เช่น เพื่อมอบสิทธิพิเศษ ข้อเสนอ การอัพเดท การขาย การเสนอข้อเสนอพิเศษ การเสนอโปรโมชั่น โฆษณา การแจ้งเตือน ข่าวสาร ข้อมูลและการสื่อสารทางการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา บริษัทในเครือของเรา และบริษัทย่อยของ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป ซึ่งเป็นไปตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของท่าน หรือ ตามความชอบที่ท่านได้แสดงต่อเราไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
 3. เพื่อการบริหารจัดการโปรแกรมการสะสมคะแนน เช่น ดำเนินการเพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าร่วม และสร้างบัญชีโปรแกรมการสะสมคะแนน เพื่อใช้และสะสมคะแนน เพื่อส่งข้อเสนอ โปรโมชั่นและข้อมูลเกี่ยวกับสถานะและกิจกรรมสำหรับบัญชีโปรแกรมสะสมคะแนนของท่าน (เช่น ส่งจดหมายแจ้งเตือนแก่ท่าน) เพื่อดำเนินการสะสม เพิ่ม แลกเปลี่ยน รับ และแลกเปลี่ยนคะแนนสะสม เพื่อจัดการและบริหารการสมัครบัญชีโปรแกรมสะสมคะแนนของท่าน บัญชีของขวัญ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรือเพื่อตรวจสอบประวัติการใช้บัญชีของท่าน หรือเพื่อจัดหาให้มอบบัตรส่วนลดของขวัญและบัตรของขวัญแก่ท่าน
 4. เพื่อติดตามและทำให้มั่นใจในความพึงพอใจของลูกค้า เช่น การพัฒนาบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น การส่งแบบสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและการสำรวจการรับประกันคุณภาพ และการปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้เป็นไปตามความชอบส่วนบุคคลของลูกค้า
 5. เพื่อพัฒนาการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ดียิ่งขึ้น เช่น เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินบริการที่เรามอบให้แก่ท่านเพื่อที่จะพัฒนาบริการและการดำเนินงานของเรา เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านอาจสนใจ เพื่อระบุความสนใจของท่านและให้บริการตามความสนใจของท่าน เพื่อสร้างรายงานที่ปกปิดการระบุตัวบุคคล เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของการทำแคมเปญการตลาด เพื่อศึกษาเกี่ยวกับท่าน ผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านรับ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆที่ท่านอาจสนใจ เพื่อวัดผลการมีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำโพรไฟล์ลิ่ง (profiling) ศึกษาตลาด ประเมิน พฤติกรรม สถิติ และการจำแนกข้อมูล และแนวโน้มและรูปแบบของการบริโภค และการทำโพรไฟล์สิ่งโดยการประมวลผลข้อมูล  ส่วนบุคคลของท่าน เช่น การพิจารณาจากประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านใช้ของเรา และวิธีการที่ท่านรับการติดต่อ
 6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย การติดตามตรวจสอบระบบ และการบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น เพื่อระบุและยืนยันตัวบุคคล เพื่อทำให้มั่นใจในความมั่นคงปลอดภัยสำหรับลูกค้า พนักงาน และผู้ติดต่อของโรงแรมและสำนักงานของเราทุกคน เพื่อจัดทำการควบคุมการเข้าถึงระบบและการจัดทำล็อกตามที่สามารถทำได้ เพื่อติดตามตรวจสอบระบบ อุปกรณ์ และอินเทอร์เน็ต และเพื่อทำให้มั่นใจในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยี เพื่อการจัดการบริหารธุรกิจของเรา รวมถึง การดำเนินงานทางด้านเทคโนโลยี การบริหารจัดการระบบติดต่อสื่อสาร การดำเนินงานและการตรวจสอบในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยี และการบริหารจัดการธุรกิจภายในองค์กร สำหรับการปฏิบัติตามข้อบังคับ นโยบาย และแนวปฏิบัติต่างๆภายในองค์กร
 7. เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอื่นๆ เช่น การอนุญาตการเข้าถึงโรงแรมและสำนักงานของเรา การดำเนินงานตามคำขอสำหรับทรัพย์สินสูญหาย (lost and found) การบันทึกและปรับปรุงและการแบ่งปันข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลในการจอดรถยนต์ การจัดทำการศึกษาและวิเคราะห์ตลาด และการดำเนินการหรือขยายกิจกรรมทางธุรกิจของเรา
 8. เพื่อบังคับและปกป้องสิทธิตามกฎหมายและข้อเรียกร้องของเรา เช่น การระงับและการจัดการข้อพิพาท การดำเนินการตามสัญญา และก่อตั้ง ใช้สิทธิ หรือปกป้องสิทธิตามข้อเรียกร้องต่างๆ
 9. เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเรา เช่น เพื่อใช้สิทธิและปกป้องผลประโยชน์ของเรา บริษัทในเครือหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เมื่อจำเป็นและชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น เพื่อตรวจจับ ป้องกัน และตอบสนองต่อข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต ข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการละเมิดกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันการสูญเสียทรัพย์สิน เพื่อติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันและรายงานอาชญากรรม เพื่อรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องของธุรกิจของเรา
 10. การปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ เช่น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  รวมถึง       การบันทึกและการส่งรายงานบันทึกประจำวันและการจัดทำทะเบียนผู้เข้าพักโรงแรมตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณา หรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐซึ่งรวมถึงหน่วยงานรัฐภายนอกประเทศไทย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าเราต้องดำเนินการดังกล่าว และเมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา หรือคำสั่งจากรัฐโดยเคร่งครัด เพื่อออกใบกำกับภาษี เพื่อจัดทำการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อบันทึกและติดตามตรวจสอบการติดต่อสื่อสาร เพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานทางภาษี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ และเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หน่วยงานรัฐกำหนดหรือเพื่อประกอบการเบิกเงินจากหน่วยงานของรัฐ
 11. การทำธุรกรรมขององค์กร เช่น ในกรณีที่มีการขาย การซื้อ การโอน หรือการจำหน่ายกิจการ การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้รับโอนสิทธิและ/หรือบริษัทไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายรายอันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้นๆ ซึ่งรวมถึง บริษัทต่างๆ บริษัทในเครือ บริษัทย่อยภายใต้ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
 12. เพื่อดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง การตรวจสอบผลการปฎิบัติงาน และการประเมินความเสี่ยง และ/หรือ
 13. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

หากเรามีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อเข้าทำหรือปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับท่าน แต่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา เมื่อมีการร้องขอ เราอาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นได้

ในกรณีที่เรามีความจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการดำเนินกิจกรรมที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน เราจะขอความยินยอมของท่านสำหรับแต่ละกิจกรรมดังกล่าว

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือภายในกลุ่ม ดิ เอราวัณ กรุ๊ป และโรงแรมฮ็อป อินน์ และโรงแรมที่เราบริหาร โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเข้าถึงได้หรือถูกเปิดเผยไปยังบริษัทในเครือ หรือ บริษัทย่อยภายในกลุ่ม ดิ เอราวัณ กรุ๊ป รวมถึงบริษัทต่างๆ  ที่ดำเนินธุรกิจของโรงแรมฮ็อป อินน์ (ตามเอกสารแนบท้ายนี้) ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • โรงแรมในธุรกิจแฟรนไชส์และพาร์ทเนอร์ โดยรวมถึงตัวแทนที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้นและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การดำเนินธุรกิจของเรา
 • ลูกค้าของเรา หรือบุคคลภายนอกอื่นๆสำหรับการประกอบธุรกิจของเรา โดยเราอาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือ    ผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของเรา หรืออำนวยความสะดวกในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน โดยเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึง      แต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เทคนิค ซอฟท์แวร์ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บและ/หรือทำลายเอกสารและบริการคลาวด์ (Cloud) (3) ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและการสื่อสาร (4) ผู้ให้บริการจัดเก็บสินค้า ขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ (5)  ผู้ให้บริการชำระเงิน (6) ผู้ให้บริการด้านค้นหาข้อมูล (research agencies) (7) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล (8) ผู้ให้บริการสำรวจตลาด (survey agencies) (9) ผู้ตรวจสอบบัญชี (10) บริษัทตัวแทนด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณา และการตลาด (11) ผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ (12) ผู้จัดงานแคมเปญและงานแสดง (campaign and event organizers) (13) บริษัทตัวแทนขาย (sale representative agencies) (14) ผู้ให้บริการการนำเที่ยวหรือรับจองตั๋ว (15) บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต (16) ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการ/ตัวแทนด้านการชำระเงินและระบบการชำระเงิน และการยืนยันตัวตน (17) ผู้ให้บริการภายนอกด้านการจัดการบริหาร และ/หรือ (18) ผู้ให้บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล   
 • ที่ปรึกษา โดยรวมถึงทนาย หรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค หรือผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยดำเนินธุรกิจของเรา และปกป้องหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทางกฎหมาย
 • หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมาย เช่น (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการปกครอง ตำรวจ หรือกรมสรรพากร) เพื่อปฏิบัติตามหมาย หรือการดำเนินการต่างๆตามกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของเรา หรือเมื่อเราพบว่าการกระทำของท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือนโยบายต่างๆของเราสำหรับผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างใดโดยเฉพาะ เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่หน่วยงานรัฐกำหนดหรือเพื่อประกอบการเบิกเงินจากหน่วยงานของรัฐ
 • บุคคลภายนอกผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ ในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การโอน หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

บุคคลที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย ในกรณีนี้ เราจะดำเนินการให้แน่ใจว่ามีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนในระดับที่เหมาะสม หรือดำเนินการให้แน่ใจบุคคลผู้ที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้นั้นได้ดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีมาตรการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยที่เพียงพอ โดยเราจะขอความยินยอมของท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

4. ผู้เยาว์ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ

หากท่านเป็นผู้เยาว์ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ ท่านอาจไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ก่อนที่เราได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี ตามกฎหมาย  ที่ใช้บังคับ โดยเราไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เป็นผู้เยาว์ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ คนไร้ความสามารถ (ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ) เว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมหรือเว้นแต่ตามกฎหมายเราไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาลแล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ หากเราทราบว่า เราได้บังเอิญเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลเหล่านี้ เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทันที หรือ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปเท่าที่เราจะสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นนอกเหนือจากความยินยอมได้

 

5. ระยะเวลาที่เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งแก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ทั้งนี้ เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 1. สิทธิในการเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิในการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่และในการตรวจสอบถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 2. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยหมายถึงการขอรับข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น
 3. สิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี รวมถึงเมื่อเราใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านสำหรับการทำการตลาดแบบตรง
 4. สิทธิในการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เมื่อเราไม่มีฐานที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป
 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 6. สิทธิการแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิขอให้เราดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 7. สิทธิในการร้องเรียน ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ
 8. สิทธิในการถอนความยินยอม เมื่อใดก็ได้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย บนฐานที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เรา โดยการถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบกับต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ

โรงแรมฮ็อป อินน์ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้บริษัทฯยังคงดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กำหนด ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิแจ้งยกเลิกความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงแรม ฮ็อป อินน์ ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ด้วยการยิ่นคำร้องขอยกเลิกความยินยอมทาง dpo@theerawan.com

 

7. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ซึ่งเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โดยเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเหล่านี้ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านี้ เว้นแต่ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดังนั้น เราแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบุคคลดังกล่าว

 

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว หากการแก้ไขดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม เราแนะนำให้ท่านคอยติดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

 

9. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ หรือหากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคล โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด

ชั้น 5 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์

เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 66 (0) 2257 4588

 

Erawan Philippines, Inc.

1850 M.H. Del Pilar Street

Barangay 699, Malate, Manila City,

1004 Metro Manila, Philippines.

โทรศัพท์ : 632 8528 3988

โทรสาร : 632 8528 3999

www.hopinnhotel.com

 

กรณีบริษัทในเครืออื่นๆ โปรดดูเอกสารแนบท้าย

รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทางอีเมล  dpo@theerawan.com

 

ฉบับเดือนกรกฎาคม 2565