นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด และ บริษัท ทวีทรัพย์อนันต์ จำกัด ("เอราวัณ" "บริษัท" หรือ "ของเรา") ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบริษัทฯ อยากให้ท่านคุ้นเคยกับวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากร บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือผู้ติดต่ออื่นๆ (เรียกรวมกันว่า "ท่าน" หรือ "ของท่าน") ของพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอก (เรียกแยกกันว่า "พันธมิตรทางธุรกิจ")

โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจฉบับนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") อธิบายวิธีการที่บริษัทฯ (และ/หรือ บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจ หรือ บริษัทต่างๆที่กระทำในนามของบริษัทฯ) เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากช่องทางติดต่อสื่อสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์ หรือเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับบริษัทฯ ณ สำนักงาน ผ่านงานแสดง (event) ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ ผ่านศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (call center) หรือผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ผ่านอีเมลและโซเชียลมีเดีย (เช่น เว็บเพจ เฟซบุ๊ค หรือไลน์) และช่องทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจใดๆ ("ช่องทาง")

 1. ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

          "ข้อมูลส่วนบุคคล" ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนท่านได้ที่ท่านมอบให้บริษัทฯ โดยสมัครใจเมื่อท่านติดต่อบริษัทฯ ไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ เช่น โดยด้วยวาจา เป็นหนังสือ หรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

          "ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน" หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจำแนกประเภทเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน โดยบริษัทฯจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือโอนไปยังต่างประเทศซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือโดยเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงหรือโดยอ้อมจากแหล่งข้อมูลสาธารณะต่างๆ โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน และ/หรือบุคคลอื่นที่บริษัทฯเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับบริบทในการติดต่อสื่อสาร และ/หรือ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างท่านและบริษัทฯ

ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่างๆ ที่เราอาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

 

 • ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เพศ สัญชาติ วันเดือนปีเกิด สถานะการสมรส ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล บัญชีโซเชียลมีเดีย (เช่น เฟซบุ๊ค หรือ ไลน์) ข้อมูลในบัตรที่รัฐบาลออกให้ (เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ใบขับขี่) ลายมือชื่อ ข้อมูลการทำงาน (เช่น ตำแหน่งงาน แผนก อาชีพ บริษัทที่ท่านทำงานให้หรือจ้างงานท่าน หรือที่ท่านถือหุ้นอยู่) ข้อมูลด้านการศึกษา ข้อมูลนามบัตร และสัดส่วนการถือหุ้น และ หลักทรัพย์ในบริษัท
 • ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรเครดิต และวิธีการชำระเงินผ่านช่องทางอื่น และ ประวัติการทำธุรกรรม
 • ข้อมูลที่เกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจ เช่น ชื่อบริษัท รายละเอียดการจดทะเบียนบริษัท ข้อมูลจากหนังสือรับรอง จากทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือจากเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ สำหรับการชำระเงิน หรือสำหรับวัตถุประสงค์ในการปราบปรามการฟอกเงิน (ซึ่ง อาจรวมถึงข้อมูลของกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทที่เกี่ยวข้อง) และหนังสือมอบอำนาจ
 • ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่เกี่ยวข้อง เช่น หมายเลขป้ายทะเบียนรถยนต์ ข้อมูลการจดทะเบียนบริษัท ข้อมูลทะเบียนบ้าน หรือรายงานจากสถานีตำรวจ เป็นต้น
 • ข้อมูลของสมาชิกครอบครัว เช่น  ข้อมูลที่ระบุตัวคู่สมรสหรือบุตรของท่าน
 • ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ข้อมูลภาพและเสียงที่ถูกบันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและระบบอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ของเรา
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนที่ได้รับจากบัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งเอกสารที่ออกโดยรัฐบาล/หน่วยงานราชการอื่นที่คล้ายคลึงกัน เช่น ข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ หรือเผ่าพันธุ์

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดๆ แก่บริษัท โปรดแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือ ได้รับความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น หรืออาศัยหลักเกณฑ์ หรือฐานทางกฎหมายอื่น

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทฯ กับท่าน โดยหากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามใดๆ ท่านควรมั่นใจว่าท่านมีสิทธิ และ/หรืออำนาจที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้นได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โดย (1) แจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือ (2) ขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น หรืออาศัยหลักเกณฑ์ หรือฐานทางกฎหมายอื่น

 

 1. บริษัทฯ  เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

เว้นแต่ในบางกรณีโดยเฉพาะที่เราต้องอาศัยฐานความยินยอมของท่าน เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัย (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญา หรือการเข้าทำสัญญา หรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของเรา (3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราและของบุคคลภายนอก โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญสมดุลกับผลประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ และ/หรือ (6) เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การเลือกพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การยืนยันตัวตนของท่านและสถานะการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ การตรวจสอบสถานะกิจการ หรือการตรวจสอบประวัติในรูปแบบอื่นๆ หรือการประเมินความเสี่ยงสำหรับตัวท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึง การตรวจสอบข้อมูลที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและ/หรือจากบัญชีดำ (Sanction lists) ที่เป็นทางการ) การประเมินความเหมาะสมและคุณสมบัติของท่านและพันธมิตรทางธุรกิจ การออกคำขอเสนอราคาและประมูลราคา การเข้าทำสัญญากับท่านหรือพันธมิตรทางธุรกิจ
 • การสื่อสารทางธุรกิจ เช่น การสื่อสารกับพันธมิตรทางธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และโครงการของบริษัทฯ หรือของพันธมิตรทางธุรกิจ (เช่น โดยตอบกลับซึ่งข้อซักถามหรือคำร้องขอต่างๆ)
 • การบริหารจัดการความสัมพันธ์ เช่น การสร้างรหัสของผู้ขาย การบันทึกในทะเบียนผู้จัดจำหน่าย การให้การสนับสนุนการบริการ การติดตามและการบันทึก การให้บัตรสำหรับสิทธิในการเข้าตึก การจอดรถ การเชื้อเชิญพันธมิตรธุรกิจเพื่อเข้าร่วมงานกิจกรรม หรือ งานแสดง (event) 
 • ลงทะเบียนและยืนยันตัวตน เช่น การลงทะเบียน การยืนยัน ระบุ และรับรองท่านหรือตัวตนของท่าน
 • การบริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การดำเนินธุรกิจกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และบุคคลภายนอกอื่นใดๆ การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางธุรกิจที่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบริหารจัดการภายในองค์กร การปฎิบัติตามนโยบายและมาตรการภายในองค์กรสำหรับการบริหารจัดการภายในองค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมการดำเนินธุรกิจโรงแรม คุณภาพการให้บริการ ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การตรวจสอบ การตรวจสอบบัญชี การทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบัญชี การรายงาน การส่ง หรือจัดการเอกสาร การประมวลผลข้อมูล การควบคุมหรือการจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์และการวางแผนทางสถิติและแนวโน้มต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ที่คล้ายกันหรือเกี่ยวข้อง
 • ตรวจจับการทุจริต เช่น เพื่อตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัย ประเมินความเสี่ยง และแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆ เพื่อบันทึกและจัดการกับข้อพิพาท เพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาสำหรับการป้องกันอาชญากรรมหรือการทุจริต เพื่อยืนยันและพิสูจน์ตัวตนของท่าน เพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมา เพื่อตรวจสอบสถานะกิจการและเพื่อดำเนินกิจกรรมอื่นๆในตามปฏิบัติตามหน้าที่ หรือข้อบังคับตามกฎหมาย หรือปฏิบัติตามแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งกฎหมายกำหนด รวมถึงเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน และสอบสวนการทุจริตหรือการฉ้อโกง
 • การตรวจสอบดูแลความมั่นคงปลอดภัยและระบบ เช่น การยืนยันตัวและพิสูจน์ตัวตน เพื่อดำเนินการควบคุมการเข้าถึงและเก็บล็อกข้อมูล (log) ตามที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบดูแลระบบ อุปกรณ์ และอินเทอร์เน็ต เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เช่น การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย สิทธิ หรือหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงกฎหมายนอกประเทศที่ท่านอยู่อาศัย เพื่อประเมินการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และนโยบายภายในองค์กรและแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ในการสืบสวน ตามที่หน่วยงานหน่วยงานรัฐบาลได้ร้องขอ
 • การจัดการข้อมูลของพันธมิตรทางธุรกิจ เช่น การรักษาและการปรับปรุงรายการ/สารบบของพันธมิตรทางธุรกิจ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน) การเก็บและบริหารจัดการสัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่อาจมีชื่อของท่านอยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าว
 • การวิเคราะห์ธุรกิจและการปรับปรุง เช่น การทำวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การประเมิน การสำรวจ และการทำรายงานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของท่านหรือของพันธมิตรทางธุรกิจ และการพัฒนา และปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการ
 • ระบบและการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายช่วยเหลือ เพื่อจัดการรหัสและโพรไฟล์ของท่าน เพื่อจัดการ การเข้าถึงระบบใดๆ ที่บริษัทได้มอบสิทธิในการเข้าถึงให้แก่ท่าน การลบบัญชีที่ไม่มีการใช้งาน การใช้มาตรการควบคุมทางธุรกิจเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ และเพื่อให้บริษัทฯสามารถระบุและแก้ไขปัญหาในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ และเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบของบริษัทฯ ทำการพัฒนา ปรับใช้ ดำเนินการ และดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการกับข้อพิพาท เช่น การยุติข้อพิพาท การบังคับใช้สัญญา การก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การก่อตั้ง การใช้ หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสารทางตลาด กิจกรรม การขาย บริการ ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเตือน การแจ้งข่าวสาร โปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ การแสดงผลิตภัณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้าง งานสนับสนุน และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ
 • การทำธุรกรรมขององค์กร เช่น ในกรณีที่มีการขาย การซื้อ การโอน หรือการจำหน่ายกิจการ การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน เราอาจโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับผู้รับโอนสิทธิ และ/หรือหน้าที่ของบริษัทไม่ว่าจะรายเดียวหรือหลายรายอันเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมนั้นๆ ซึ่งรวมถึง บริษัทต่างๆ บริษัทในเครือ บริษัทย่อยภายใต้ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
 • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

หากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อเข้าทำ หรือปฏิบัติตามสัญญาที่บริษัทฯ มีกับท่าน แต่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่บริษัทฯ เมื่อมีการร้องขอ บริษัทฯ อาจไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้นได้

ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านในการดำเนินกิจกรรมที่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะขอความยินยอมของท่านสำหรับแต่ละกิจกรรมดังกล่าว

บริษัทฯ ไม่ประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย คนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนไร้ความสามารถ

 1. ข้อมูลละเอียดอ่อน

กรณีที่ท่านได้ให้สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาเอกสารระบุตัวตนซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์และหมู่โลหิต รวมอยู่ด้วยนั้น โดยทั่วไปแล้ว เอราวัณไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์และหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารแสดงตนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาเอกสารแสดงตนให้แก่ บริษัทฯ ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าว มีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หาก บริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ บริษัทฯจะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น 

 1. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร

          บริษัทฯ อาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือภายในกลุ่ม ดิ เอราวัณ กรุ๊ป โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเข้าถึงได้หรือถูกเปิดเผยไปยังบริษัทในเครือภายในกลุ่ม ดิ เอราวัณ กรุ๊ป (ตามเอกสารแนบท้ายนี้) ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 • โรงแรมในกลุ่มแฟรนไชส์และพาร์ทเนอร์ โดยรวมถึงตัวแทนที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้นและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
 • ลูกค้าของบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ สำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทอาจว่าจ้างบริษัทอื่น ตัวแทน หรือผู้รับจ้างในการให้บริการในนามของบริษัท หรืออำนวยความสะดวกในการมอบผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน โดยบริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ให้บริการหรือผู้จัดจำหน่ายซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (1) ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ เทคนิค ซอฟท์แวร์ ผู้พัฒนาเว็บไซต์ และผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (2) ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บและ/หรือทำลายเอกสารและบริการคลาวด์ (Cloud) (3) ผู้ให้บริการโทรคมนาคมและการสื่อสาร (4) ผู้ให้บริการจัดเก็บสินค้า ขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ (5)  ผู้ให้บริการชำระเงิน (6) ผู้ให้บริการด้านค้นหาข้อมูล (research agencies) (7) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล (8) ผู้ให้บริการสำรวจตลาด (survey agencies) (9) ผู้ตรวจสอบบัญชี (10) บริษัทตัวแทนด้านการติดต่อสื่อสาร สื่อโฆษณา และการตลาด (11) ผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ (12) ผู้จัดงานแคมเปญและงานแสดง (campaign and event organizers) (13) บริษัทตัวแทนขาย (sale representative agencies) (14) ผู้ให้บริการการนำเที่ยวหรือรับจองตั๋ว (15) บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต (16) ธนาคาร สถาบันการเงิน หรือผู้ให้บริการ/ตัวแทนด้านการชำระเงินและระบบการชำระเงิน และการยืนยันตัวตน (17) ผู้ให้บริการภายนอกด้านการจัดการบริหาร และ/หรือ (18) ผู้ให้บริการสาธารณสุขหรือโรงพยาบาล    
 • ที่ปรึกษา โดยรวมถึงทนาย หรือผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค หรือผู้ตรวจสอบบัญชีที่ช่วยดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และปกป้องหรือเรียกร้องสิทธิใดๆ ทางกฎหมาย
 • หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ ผู้บังคับใช้กฎหมาย เช่น (สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการปกครอง ตำรวจ หรือ กรมสรรพากร) เพื่อปฏิบัติตามหมาย หรือการดำเนินการต่างๆตามกฎหมาย และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดหน้าที่ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับทางกฎหมาย หรือเพื่อการปกป้องสิทธิของบริษัท หรือเมื่อบริษัทฯ พบว่าการกระทำของท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือนโยบายต่างๆของบริษัทฯ สำหรับผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างใดโดยเฉพาะ
 • บุคคลภายนอกผู้รับโอนสิทธิและ/หรือหน้าที่ ในกรณีมีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมกิจการ การขาย การซื้อ การร่วมลงทุน การโอนสิทธิ การโอน หรือการจำหน่ายกิจการ ทรัพย์สิน หรือหุ้น หรือการทำธุรกรรมที่คล้ายกัน ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด

บุคคลที่บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อยู่ต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าประเทศไทย ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการให้แน่ใจว่ามีมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกโอนในระดับที่เหมาะสม หรือดำเนินการให้แน่ใจบุคคลผู้ที่บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้นั้นได้ดำเนินการตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เพียงพอ โดยเราจะขอความยินยอมของท่านในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ ตามที่กฎหมายกำหนด

 1. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด

          บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือเพื่อให้สอดคล้องกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อกำหนด  ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. สิทธิของท่าน

          ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

 • สิทธิในการเข้าถึง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิในการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านที่เรามีอยู่และในการตรวจสอบถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น โดยหมายถึงการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ ขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น
 • สิทธิในการคัดค้าน การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี
 • สิทธิในการการลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ เมื่อเราไม่มีฐานที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไป
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิขอให้เราระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิการแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านมีสิทธิขอให้เราดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการร้องเรียน ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการถอนความยินยอม เมื่อใดก็ได้ สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย บนฐานที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เรา โดยการถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบกับต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบ

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้บริษัทฯยังคงดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 กำหนด ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิแจ้งยกเลิกความยินยอมสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ด้วยการยื่นคำร้องขอยกเลิกความยินยอมทาง dpo@theerawan.com

 1. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

  เว็บไซต์นี้อาจมีลิงค์ซึ่งเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โดยบริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลภายนอกเหล่านี้ และบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกเหล่านี้ เว้นแต่ที่ระบุในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ดังนั้น บริษัทฯ แนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวต่างๆที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของบุคคลดังกล่าว

 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

       บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว หากการแก้ไขดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสม บริษัทฯ แนะนำให้ท่านคอยติดตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงต่างๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ระบุวันที่บังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในท้ายฉบับ

 

 1. ติดต่อบริษัทฯ

  หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือท่านต้องการที่จะใช้สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ตามรายละเอียดด้านล่างดังนี้

บริษัท เอราวัณ ฮ็อป อินน์ จำกัด

ชั้น 5 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนน สุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 66 (0) 2257 4588

www.hopinnhotel.com

บริษัท ทวีทรัพย์อนันต์ จำกัด

ชั้น 5 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ เลขที่ 2 ถนน สุขุมวิท

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย

โทรศัพท์: 66 (0) 2257 4588

www.hopinnhotel.com

 

รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา ที่อยู่อีเมล: dpo@theerawan.com

กรกฎาคม 2565