ติดต่อเราเพื่อสอบถามเรื่องคะแนนสะสมของท่าน

แบบฟอร์มนี้ใช้เพื่อติดตามเกี่ยวกับคะแนนสะสมที่ได้รับไม่ครบถ้วนจากการเข้าพักของคุณ

*หมายเหตุ: หากสมาชิกพบว่าได้รับคะแนนสะสมไม่ครบถ้วน ต้องยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับจากวันที่เช็คเอาต์ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการร้องขอหรือแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ